پروژه هاي در حال اجرا:

      × انجام 25000 متر عمليات حفاري اكتشافي مغزه گيري و پودري در استانهاي يزد و كرمان

      ×   انجام 15000 متر عمليات حفاري اكتشافي مغزه گيري در پهنه سنگان (خراسان رضوي)