پروژه های درحال اجرا

پروژه هاي در حال اجرا:

 

  •   انجام 25000 متر عمليات حفاري اكتشافي مغزه گيري و پودري در استانهاي يزد و كرمان
  • انجام 15000 متر عمليات حفاري اكتشافي مغزه گيري در پهنه سنگان (خراسان رضوي)